Πέμπτη, Μαρτίου 04, 2010

Λέτε να κάνει ρουσφέτια το ΠΑΣΟΚ;

Αντιδράσεις: 
Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο, απλά φανταστείτε τι θα γινόταν αν το παρακάτω ΦΕΚ είχε βγει επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας… Καλή σας διασκέδαση…

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 100

16 Φεβρουαρίου 2010

[…]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(2)

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα

στις 2−2−2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

47 παρ.1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι−

καιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων,

αποφασίζουμε:

Χαρίζεται

1 .Το υπόλοιπο της ποινής του Καρακωνσταντή Μιχαήλ

του Στέργιου, που του έχει επιβληθεί με την απόφαση

αριθμός 47655/14−9−2007 του Τριμελούς Πλημμελειο−

δικείου Αθηνών σε ποινή καθείρξεως είκοσι (20) ετών,

χρηματική ποινή 154.937 ευρώ και στέρηση πολιτικών

δικαιωμάτων για δέκα (10) έτη που εκδόθηκε κατά προ−

σαρμογή της υπ’ αριθ. 33/1995 απόφασης του Κακουρ−

γιοδικείου Παλέρμο Ιταλίας με την οποία είχε καταδι−

καστεί σε κάθειρξη είκοσι (20) ετών, χρηματική ποινή

300.000.000 λιρετών Ιταλίας και σε ισόβια στέρηση

των πολιτικών του δικαιωμάτων, για πώληση, διανο−

μή, αγορά, εκχώρηση, μεταφορά, εισαγωγή και κατοχή

ναρκωτικών ουσιών.


Αίρονται

1. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις

καταδίκες του ΓΑΛΕΡΑΚΗ Θεοδοσίου του Σπυρίδωνα

με τις αποφάσεις αριθμ.: α)901/6−9−1993 του Τριμελούς

Εφετείου Κρήτης, σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και

ενός (1) μηνός για κατοχή, πώληση ινδικής κάνναβης,

κατοχή πυρομαχικών β) 140/9−2−1979 του Πενταμελούς

Εφετείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών για

αγορά, πώληση, κατοχή ναρκωτικών ουσιών γ) 87/7−

2−1977 του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών σε ποινή

φυλάκισης πέντε (5) ετών και τεσσάρων (4) μηνών για

ληστεία, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη

οπλοφορία, οπλοχρησία, ψευδή καταμήνυση, ψευδορ−

κία και δ) 858/23−4−1973 του Μονομελούς Πλημμελειο−

δικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) ημερών

μετατραπείσα για παράβαση υγειονομικού κανονισμού,

προκειμένου να διοριστεί στην Δήμο Ρεθύμνης.


2. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την κα−

ταδίκη του ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗ Ευθυμίου του Γεωργίου με την

απόφαση αριθμ. 17599/6−12−1983 του Μονομελούς Πλημ−

μελειοδικείου Πειραιά, σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών

μετατραπείσα για παραβίαση της προς διατροφή υποχρέ−

ωσης κατ’ εξακολούθηση, προκειμένου να του χορηγηθεί

άδεια εργασίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.


3. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ΓΚΟΥΡΑ Γεωργίου του Θωμά με την από−

φαση αριθμ. 328/25−1−2001 του Μονομελούς Πλημμελει−

οδικείου Λαμίας, σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) μηνών

μετατραπείσα για παραβίαση της υποχρέωσης προς

διατροφή, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια εργα−

σίας παροχής υπηρεσιών.


4. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις

καταδίκες του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημητρίου του Ιωάννη με τις

αποφάσεις αριθμ.: α)203/17−4−1989 του Τριμελούς Εφε−

τείου Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ (18)

μηνών, Χ.Π. 100.000 δρχ., μετατραπείσα για πώληση κο−

καΐνης από τοξικομανή β)7777/24−6−1992 του Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης

δύο (2) μηνών μετατραπείσα για παράβαση Ν. 1729/87

γ) 281/4−5−1992 του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

σε ποινή φυλάκισης εννέα (9) μηνών μετατραπείσα για

διάθεση ναρκωτικών ουσιών από τοξικομανή και δ)

2721/6−10−1988 του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών μετατραπείσα, Σ.Π.Δ.

για έξη (6) μήνες για παράβαση Ν.5422/1932, προκειμέ−

νου να προσληφθεί στο Δήμο Κορδελιού ως μόνιμος

υπάλληλος.


5. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ΖΑΦΕΙΡΗ Ταξιάρχη του Θεοφάνη με την

απόφαση αριθμ. 193/25−6−2003 του Πενταμελούς Εφετεί−

ου Λάρισας, σε ποινή φυλάκισης είκοσι δύο (22) μηνών

και Χ.Π. 400 ευρώ για αγορά και κατοχή ναρκωτικών

ως τοξικομανής, προκειμένου να του εκδοθεί ναυτικό

φυλλάδιο και να εργασθεί ως ναυτικός.


6. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ Κωνσταντίνου του Ιωάννη

με την απόφαση αριθμ. 3841/11−4−2003 του Τριμελούς

Εφετείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών με

τριετή αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύ−

βριση, προκειμένου να λάβει μέρος στην προκήρυξη για

την πλήρωση θέσης καθηγητή στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά.


7. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ΚΕΒΡΕΚΙΔΗ Σάββα του Λεωνίδα με την

απόφαση αριθμ. 22SKT 2JS 99/94/29−10−1994 του Πρω−

τοδικείου KREFELD, σε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών

για από κοινού παράνομη εισαγωγή κατά συρροή με

αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών σε μικροποσότητες,

κατά συρροή με οδήγηση χωρίς άδεια, προκειμένου να

προσληφθεί στο Δήμο Κορδελιού ως μόνιμος υπάλ−

ληλος.


8. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ΚΥΠΡΙΩΤΗ Παναγιώτη του Σπυρίδωνος

με την απόφαση αριθμ.25−26/10−1−2006 του Τριμελούς

Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών

με τριετή αναστολή για πλαστογραφία μετά χρήσεως

και απάτη σε βάρος του Δημοσίου, προκειμένου να

δύναται να επαναλειτουργήσει το φαρμακείο του στη

Γαστούνη Ηλείας.


9. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις

καταδίκες του ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗ Ιωάννη του Ρούσσου με

τις αποφάσεις αριθμ.: α) 2378/13−10−1995 του Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλάκισης πέντε (5)

μηνών μετατραπείσα για κλοπή και β) 687/26−1−1993 του

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλά−

κισης τριάντα (30) ημερών μετατραπείσα για προσβολή

γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 Π.Κ.), προκειμένου

να προσληφθεί ως χειριστής μηχανημάτων στο Δήμο

Ακρωτηρίου Χανίων, στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ.


10. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις

καταδίκες του ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ Χαράλαμπου του Νικολάου

με τις αποφάσεις αριθμ.: α) 1461/28−9−1993 του Τριμελούς

Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών

μετατραπείσα για κλοπή από κοινού και β) 1462/28−9−1993

του Τριμελούς Εφετείου Πατρών σε ποινή φυλάκισης

οκτώ (8) μηνών μετατραπείσα για κλοπή από κοινού. Οι

ανωτέρω συγχωνεύτηκαν στην υπ’ αρ. 1462Α/28−9−1993

συγχωνευτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πα−

τρών, σε ποινή φυλάκισης δώδεκα (12) μηνών μετατρα−

πείσα, προκειμένου να μην υφίσταται κώλυμα για την

ανανέωση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης− Αποχέτευσης

Αργοστολίου.


11. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ΜΕΜΑΚΗ Χαράλαμπου του Εμμανουήλ

με την απόφαση αριθμ.44/24−2−2000 του Πενταμελούς

Εφετείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και

δέκα (10) μηνών με πενταετή αναστολή και Σ.Π.Δ. για

τρία (3) έτη για ζωοκλοπή από κοινού, παράνομη κατοχή

φυσιγγίων, προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για

τον διορισμό του ή την πρόσληψη του σε Ο.Τ.Α.


12. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Χαράλαμπου του Χρή−

στου με την απόφαση αριθμ.97/30−6−1994 του Αναθεω−

ρητικού Δικαστηρίου σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4)

μηνών με τριετή αναστολή για λιποταξία στο εσωτερικό,

προκειμένου να ανακτήσει τα πολιτικά του δικαιώματα

καινά αποκτήσει δίπλωμα θερμικού μηχανήματος.


13. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από

τις καταδίκες της ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Μπριγκίττας το

γένος Μ. ΛΕΒΗ με τις αποφάσεις αριθμ.: α) 120158/22−

10−2003 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

σε ποινή φυλάκισης έξη (6) μηνών μετατραπείσα για

παράβαση αγορανομικού κώδικα β) 17999/24−2−2003

του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή

φυλάκισης δύο (2) μηνών μετατραπείσα για παράβαση

αγορανομικού κώδικα γ) 91066/20−9−1994 του Μονομε−

λούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης

τριάντα (30) ημερών μετατραπείσα για παράβαση Ν.

614/77 και δ) 42793/10−3−1987 του Μονομελούς Πλημ−

μελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης τριών (3)

μηνών μετατραπείσα, Χ.Π. 10.000 δρχ. για παράβαση

Ν.Δ. 9/35, προκειμένου να μην αποτελούν κώλυμα για

την συμμετοχή τόσο της ίδιας όσο και των Εταιρειών

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΒΗΣ Ανώνυ−

μη−Εμπορική−Τεχνική − Εκπαιδευτική και Ναυτιλιακή

Εταιρεία» που αυτή εκπροσωπεί σε διαγωνισμούς του

Δημοσίου και για την ίδρυση από την ίδια Εταιρείας

υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και τις κάθε εί−

δους έννομες συνέπειες αυτών.


14. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μαρίνου του Γεωργίου με την

απόφαση αριθμ. 31/27−2−2003 του Πενταμελούς Εφετείου

Κρήτης σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και τεσσά−

ρων (4) μηνών με τριετή αναστολή για κατοχή, αγορά

αποθήκευση και χρήση ναρκωτικών με ελαφρυντικά,

προκειμένου να διορισθεί στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

στον τομέα καθαριότητας.


15. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ΠΑΣΣΑΔΗ Αλέξανδρου του Νικολάου με

την απόφαση αριθμ. 1/28−4−1999 του Τριμελούς Εφετείου

Ανηλίκων Πειραιά σε ποινικό σωφρονισμό με ελάχιστο

όριο τα επτά (7) έτη και μέγιστο όριο τα δεκαπέντε (15)

έτη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλο−

φορία, οπλοχρησία, προκειμένου να αποκατασταθεί

επαγγελματικά στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.


16. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις

καταδίκες του ΠΕΤΣΙΤΗ Δημητρίου του Γεωργίου με τις__

αποφάσεις αριθμ.: α) 86/11−1−1996 του Τριμελούς Πλημ−

μελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης

πέντε (5) μηνών μετατραπείσα για απάτη κατ’ εξακο−

λούθηση β) 1415/15−5−1995 του Τριμελούς Πλημμελειο−

δικείου Ηρακλείου Κρήτης σε ποινή φυλάκισης πέντε

(5) μηνών μετατραπείσα για απόπειρα κλοπής. Οι ανω−

τέρω ομού με την 10158/95 απόφαση του Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης συγχωνεύθησαν

στην υπ’ αριθμ. 2840/14−8−1998 απόφαση του Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου Κρήτης σε συνολική ποινή

φυλάκισης επτά (7) μηνών και δέκα (10) ημερών, προ−

κειμένου να αποκτήσει ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.

αυτοκινήτου.


17. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ΣΤΑΜΕΛΟΥ Κωνσταντίνου του Βασιλείου

με την απόφαση αρ.371/15−3−2001 του Τριμελούς Εφε−

τείου Λάρισας σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ (18) μη−

νών με τριετή αναστολή για απόπειρα ληστείας από

κοινού, προκειμένου να του εκδοθεί άδεια εργασίας

προσωπικού ασφαλείας καθώς και άδεια εγκατάστασης

συστημάτων ασφαλείας.


18. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του TARUSHA (ΤΑΡΟΥΣΙΑ) ARJIR (ΑΡΓΥΡΗ) του

JORCAO (ΓΕΩΡΓΑΚΗ) με την απόφαση αριθμ. 506/17−

11−2000 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Γαστούνης

σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών, μετατραπείσα Χ.Π.

50.000 δρχ. για παράβαση άρθρου 3 παρ. 6, 9 και περ. β

του Ν.2168/93, προκειμένου να αποκτήσει την Ελληνική

Ιθαγένεια κα να δύναται να συμμετάσχει σε διαγωνι−

σμούς εργολαβίας δημοσίων έργων.


19. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου του Θωμά με την

απόφαση αριθμ.5/9−1−1990 του Διαρκούς Στρατοδικείου

Λάρισας σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών και δεκαπέ−

ντε (15) ημερών με τριετή αναστολή και μετατραπείσα

για παράνομη οπλοφορία, προκειμένου να δύναται να

διορισθεί ως υπάλληλος σε εταιρεία φύλαξης στο αε−

ροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς και τις κάθε

είδους έννομες συνέπειες αυτής.


20. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη του ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Βασιλείου του Γεωργίου

με την απόφαση αριθμ.2222/8−6−1988 του Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου Χανίων σε ποινή φυλάκισης σαράντα

(40) ημερών μετατραπείσα για υπεξαίρεση, προκειμένου

να καταθέσει αίτηση προς διορισμό ή μονιμοποίηση

συμβασιούχου στο δημόσιο τομέα ή Ο.Τ.Α. (Δήμο Τε−

μένους).


21. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την

καταδίκη της ΧΑΤΖΑΚΟΥ Μαρίας του Κωνσταντίνου

με την απόφαση αριθμ. 8544/6−2−2006 του Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης πέντε

(5) μηνών με τριετή αναστολή για παράβαση άρθρου 30

Αγορανομικού κώδικα, προκειμένου να μην υφίσταται

κώλυμα για την συμμετοχή της Εταιρείας «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.»

της οποίας τυγχάνει μέλος του Δ.Σ. σε διαγωνισμούς

για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων.


22. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις

καταδίκες του ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Χρήστου του Ευθυμίου

με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ.: α) 8751/14−2−1986 του Τρι−

μελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης

δύο (2) μηνών μετατραπείσα για κλοπή από κοινού και

β) 62933/30−9−1994 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου

Αθηνών σε ποινή φυλάκισης ενός (1) μηνός μετατρα−

πείσα για κλοπή, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια

εργασίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

[...]

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ


1 σχόλιο:

  1. Δεν νομίζω πως χρειάζονται σχόλια. Μια λέξη μόνο: ΝΤΡΟΠΗ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή