Δευτέρα, Ιουνίου 21, 2010

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Ν.ΝΕ.Δ. ΚΑΤΑ ΤO 8o ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αντιδράσεις: 


1. Καθιερώνεται το νέο όργανο του Πολιτικού Συμβουλίου.
Το Πολιτικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ και αποτελείται από 15 Τομεάρχες Πολιτικής Ευθύνης. Το ειδικό αντικείμενο κάθε Τομεάρχη καθορίζεται με ειδική απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ. Το Πολιτικό Συμβούλιο συντονίζει ο Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού. Μεριμνά για την παραγωγή πολιτικής ανά τομέα Πολιτικής Ευθύνης και εκτελεί την επικοινωνιακή διαχείριση θεμάτων της επικαιρότητας και τον κεντρικό σχεδιασμό των δράσεων της οργάνωσης. Οι Υπεύθυνοι των Τομέων συμμετέχουν και στον αντίστοιχο Τομέα του Κόμματος, έχουν την ευθύνη του συντονισμού της παραγωγής προτάσεων, λόγου και δράσεων στον τομέα τους, και βρίσκονται σε συνεργασία με τις ανά Νομαρχιακή Οργάνωση θεματικές οργανώσεις.

2. Ιδρύεται η Πολιτική Ακαδημία της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Το αργότερο μέχρι το τέλος του 2010 ιδρύεται η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών. Η Ακαδημία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Διοίκησης και η διοικητική δομή και στελέχωσή της καθορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ. Αναλαμβάνει την προγραμματισμένη και τακτική ιδεολογική και πολιτική επιμόρφωση των μελών της ΟΝΝΕΔ, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο (διοργάνωση σεμιναρίων πολιτικού προβληματισμού, ανοιχτών συζητήσεων για τα σύγχρονα ζητήματα κλπ) με τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, πολιτικών και επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει, επίσης, την εποπτεία των εκδόσεων της Οργάνωσης.

3. Μειώνεται ο αριθμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής
Η Κεντρική Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. και 150 μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο από ενιαίο πίνακα. Η θητεία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής διαρκεί μέχρι το επόμενο τακτικό Συνέδριο. Επίσης, θεσπίζεται όριο δύο θητειών για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η Κεντρική Επιτροπή μέχρι τώρα απαριθμούσε 180 μέλη.

4. Καταργείται η ποσόστωση των γυναικών στην Κεντρική Επιτροπή της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν υποψηφιότητες.

5. Οι Πρόεδροι των Νομαρχιακών Επιτροπών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τις θέσεις του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής ΝΔ και Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Δύναται να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου στις συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6. Καθιερώνεται η μία και μοναδική θητεία για τον Πρόεδρο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.

7. Καθιερώνεται η Συντονιστική Οργάνωση Περιφέρειας.
Με βάση το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας και κατ΄ αναλογία προς το προηγούμενο άρθρο, η Οργάνωση Περιφέρειας αποτελεί την τρίτη βαθμίδα της Περιφερειακής Οργάνωσης. Μέλη της είναι οι Πρόεδροι Νομαρχιακών Επιτροπών. Η Ολομέλειά τους αποτελεί και το μοναδικό οργανό της. Έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο. Οι αρμοδιότητές της ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Περιφερειακής Οργάνωσης.

8. Η Τοπική Πολιτική Επιτροπή αποτελεί, πλέον, την πρωτοβάθμια οργανωτική μονάδα της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Σε κάθε Δήμο λειτουργεί μόνο μία Τοπική Πολιτική Επιτροπή, εκτός από τους μεγάλους Δήμους της χώρας όπου θα λειτουργεί μία Πολιτική Επιτροπή ανά δημοτικό διαμέρισμα.

9. Καθιερώνεται η Ανεξάρτητη Ελεγκτική Επιτροπή της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί πλήρη εποπτεία στη διαχείριση των οικονομικών της οργάνωσης. Συντάσσει ανά εξάμηνο έκθεση ελέγχου, την οποία απευθύνει στον Πρόεδρο και το Εκτελεστικό Γραφείο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Έχει απεριόριστο δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει στοιχεία για την οικονομική διαχείριση της Οργάνωσης. Συγκροτείται από 3 μέλη της Κ.Ε. , τα οποία εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή με μυστική ψηφοφορία και με αναλογική εφαρμογή των οριζόμενων για την εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

10. Θεσμοθετείται ο ανεξάρτητος θεσμός του Συνήγορου του Μέλους.
Στόχος είναι να εγγυηθεί την τήρηση του καταστατικού, την προστασία των δικαιωμάτων των μελών, τις διαδικασίες διαβούλευσης και τη μεσολάβηση μεταξύ μέλους και διοίκησης. Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ με θητεία. Ο εκλεγμένος Συνήγορος εκπίπτει από κάθε άλλη κομματική θέση πλην εκείνης του μέλους της Οργάνωσης. Ο Συνήγορος του Μέλους έχει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία. Δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, αλλά μόνο γνωμοδοτικές.

πηγή: onned.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου